రోహిత్ శర్మ: రికార్డు సృష్టించిన రోహిత్ శర్మ.. 146 ఏళ్ల టెస్టు చరిత్రలో తొలి ఆటగాడు..!!

</p> <p> రోహిత్ శర్మ: రికార్డు సృష్టించిన రోహిత్ శర్మ.. 146 ఏళ్ల టెస్టు చరిత్రలో తొలి ఆటగాడు..!! | 146 ఏళ్ల టెస్టు చరిత్రలో తొలి ఆటగాడిగా రోహిత్ శర్మ రికార్డు సృష్టించాడు<br />
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *