మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ : సోహైల్ ‘మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్’ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఫోటోలు..

బిగ్ బాస్ ఫేమ్ సయ్యద్ సోహైల్ నటించిన కామెడీ, ఎమోషనల్ మూవీ ‘మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్’ ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి నాగార్జున ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. రూపా కొడవయూర్ కథానాయికగా నటిస్తుంది.

1/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

2/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

3/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

4/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

5/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

6/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

7/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

8/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

9/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

10/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

11/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

12/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

13/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

14/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

15/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

16/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

17/17మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఈవెంట్‌లో సయ్యద్ సోహెల్ నాగార్జున రూప కొడువాయూర్ ఫోటోలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *